Euthamia hirtipes (Fernald) Sieren

Euthamia hirtipes (Fernald) Sieren est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006b de :

Euthamia graminifolia (Linnaeus) Nuttall, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006b.