Euthamia chrysothamnoides Greene

Euthamia chrysothamnoides Greene est un synonyme sensu FNA Ed. Comm., 2006b de :

Euthamia gymnospermoides Greene, un nom accepté d'espèce sensu FNA Ed. Comm., 2006b.