Canadensys Canadensys

Ruppia maritima subsp. obliqua (Schur ex Grisebach & Schenk) Á. Löve & D. Löve

Ruppia maritima subsp. obliqua (Schur ex Grisebach & Schenk) Á. Löve & D. Löve is a synonym of:

Ruppia maritima Linnaeus, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2000.