Canadensys Canadensys

Juncus trifidus Linnaeus

Juncus trifidus Linnaeus is a synonym sensu FNA Ed. Comm., 2000 of:

Oreojuncus trifidus (Linnaeus) Záveská Drábková & Kirschner, an accepted species name sensu Záveská Drábková & Kirschner, 2013.