Canadensys Canadensys

jonc de Mertens

jonc de Mertens (Porsild, 1974) is an accepted French vernacular name for:

Juncus mertensianus Bongard , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2000.