dwarf hairgrass

dwarf hairgrass (Blondeau & Roy, 2004) is an accepted English vernacular name for:

Deschampsia sukatschewii (Poplavskaja) Roshevitz , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2007.