Kentucky bluegrass

Kentucky bluegrass (FNA Ed. Comm., 2007) is an accepted English vernacular name for:

Poa pratensis Linnaeus , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2007.