balsam fir

balsam fir (Farrar, 1996) is an accepted English vernacular name for:

Abies balsamea (Linnaeus) Miller , an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 1993.