Canadensys Canadensys

Heleophylax mucronatus (Linnaeus) Schinz & Thellung

Heleophylax mucronatus (Linnaeus) Schinz & Thellung is a synonym sensu TROPICOS of:

Schoenoplectiella mucronata (Linnaeus) J. Jung & H.K. Choi, an accepted species name sensu WCSP.