Grammica umbrosa (Beyrich ex Hooker) W.A. Weber

Grammica umbrosa (Beyrich ex Hooker) W.A. Weber is a synonym sensu TROPICOS of:

Cuscuta umbrosa Beyrich ex Hooker, an accepted species name sensu FNA Ed. Comm., 2023c.