campanule à feuilles de raifort

campanule à feuilles de raifort (TelaBotanica) is a synonym French vernacular name for:

Campanula cochlearifolia Lamarck , an accepted species name sensu Lammers, 2007a.